Mundart in dr‘ Gmoid

16. 06. 2021

So, griaß Gott mitanander, s‘ isch widdr Mede ond os pack mer‘s mea.

 

D’s Erlshofa b‘schreibt oiner d‘ Wuch a so:

Dr Mede kommt vorm Afdrmede, dr‘ Migde vorm Doschde. Am Freide isch d‘ Wuch glei rom, am Samsde drehsch dr’hoim viel om. Am Sonde isch a mol a Ruah ond dr‘ Hehml guggt von oba zua.

 

Ond drzua hond‘s ganz onda no na g’schrieba: scheane Däg sollsch erschd am Oband loba, scheane Mädla scho en dr‘ Friah.

 

Dann hod no Andra ebbes aus ihra Kendrzeit g’schrieba, so wias hald friahr war:

 

I han mid meira Schweschdr obadoba em Schdieble g’schlofa. En dr Friah semmer aufg’schanda ond d‘ Schdieaga na. En dr Kuche hod ’s Ahle a Mille wara g’macht. Do hod ma se nochd en dr Kuche gwescha ond agschläft. Am Werchde hod ma a Bombl ond a baar Bodscha odr Kneibr azoga. Z‘ Sondehäs hod ma bloß en ‘d Kirch braucht. Dr‘ Vadr war en dr‘ Arbad ond d‘ Muadr em Schdaal beim Grechda. En da Schdaal semmer allawei geara ganga, do wars schea ond hod se ebbel was griard. Os hommer a baar Kiahla khett, a Kalbl ond oin odr zwoi Meggl.

 

Em Saischdaal warand Schlachtsai, zwoi Loasa ond wenn‘s g’schweinad hond o a baar Saila. Dia hon dann a Wärmelamba griagt. Manchmal do hod dia Loas o oins verflaggd. Henda denna hod dr Vadr emmer a baar Dudasai khett. Meischdens isch dr‘ Vadr am Oband no naus g’fahra ond hod a Fudderasch g’hold, des hod ma dann en da Baara eigeba. Em Wendr hommer os Kender z‘ Hee von dr Blonad ra gschmissa. De Sai hod ma Eabra dämpft ond an Bruuch drzua gfiaderd ond hod d‘ Ruaba mid dr Ruabamiehl g’mahla, damit‘s Rendviech o ebbes nass khett hod, net bloß a Hee.

 

Vom Saischdaal ond vom Kiahschdaal senn Soichrenna en d‘ Mischdgruab nausgloffa. Direkt dr‘neber isch z‘Haisle g’schdanda ond zom Saubrmacha hods a Zeidung geba.

Fir d‘ Oir hod ma a baar Heena khett ond o dia hond selber fir da Nochwuchs g’sorgt endeam ma a Bruadl khett hod, dia dia Biberla no selbr ausbruadad hod. Em Garda dr‘hend hod ma a baar Gees g’halda. Dia hond alldag a barmol a Wasser braucht. Os Kender hon dann am Bronna mit’m Gomber oins g’holld. Do hod am Oband d‘ Brodzeit g’schmeckt ond miad war mer drzua. Griabig isch’s gwesst, wenn‘s no an Hoigarda mit‘m Nochbr geba hod. Do semmer ganz hoile nag’hockt ond hond gloost was de Alde verzehland. Ond vor d‘ Nachdhexa komma send, war mer scha em Bett.

 

So viel fr dia Wuch. Wenn o manches a weng ieberzwerch gschrieba isch, hoff‘ i, ui kennands lesa.

 

An Gruaß, dr‘ Burgamoischdr